Soulful Man - 21 days - starts 21st January

He who walks the Path of Love. 
He who is a Sacred Man, Living from his Heart & Soul,
Embodied in his true Masculine Essence.
 

(In Swedish below) Soulful Man is a journey beyond constraints and false beliefs into the new age and the new love consciousness. You are a multidimensional divine man who is here to embody the holy masculine on earth again. Something that has not happened for many many years. The new feminine energy has risen and embodied in recent years. Now is the time for the masculine energy to rise. Now is the time for him to meet and unite with her.
 

To open up for your true self


For many thousands of years, humanity, both men and women, has forgotten who they really are. They have lost contact with themselves, their true essence, with Gaia (Mother Earth), their pure sexuality, their body, their holy heart, and with Mother Father God.

The embodyment of this essence happens by opening up the holy heart of man, his hara and lingam, and uniting them with the mans soul. The masculine essence of the new age is embodied by first coming "down to earth", home and into his body, opening and expanding his holy heart, opening and activating his masculine powercenters - his hara and to heal his extended heart - his lingam .

Today many men live from a non-true masculine essence, they have lost their contact with their deepest longing, live separated from their soul, their body and from Mother Father God. It is a souljourney through forgotten and hidden places and "false beliefs", through deep wounds, illusions and fragmented soulparts. It is a journey into love, intimacy and presence, a journey home to your " pure soul ", to love, to " remembering ", to purity, to trust, to surrender, to truth and into your true power. A journey into the embodiment of your inner sovereign King.

It is through your emotional and spiritual transparence that you open and become concious of your shadows, your masks, your wounds. The journey through these places is your opening to love and a living life. It is through your willingness to grow, curiosity of all places within you, your soulful longing for union, your courage to dare to take the steps required, your humility to embrace all that life serves and the power to manifest your change in life as you embody your soulful man.

Soulful Man is a journey where you curiously get to explore and open for your True Self and the Soulful Man you ARE. In the depths of your soul, your hara, your body and your heart you will find the purest love, the deepest passion and the true masculine power. In contact with your deepest longing, you know that you are here to together "give birth to" the new world. You know you're here for something "bigger" beyond your control. Through Soulful Man, you get in touch with your inner longing, and get support and help to live it.

This process is a soul journey that prepares you to take your place in the world in a new powerful, authentic and loving way. Being able to meet yourself and all your relationships from an authentic place.

From this presence, your authentic place, you enter into your close relationships and meet, see and feel your partner, your children, your brothers, your sisters, your friends, your parents, your coworkers and yourself. From a deep and relaxed place of being You - a Soul Man. A place where " the whole of you” fits in.

All exercises and teachings in Soulful Man come from The White Rose of the North, which is an ancient teaching and wisdom from the North. It is held by the "Brotherhood of the Light". Now, the time has come for this teaching to resurrect, come into form again to be embodied. It is a teaching of love and sacred sexuality based on the threefold flame; wisdom, love and power. The White Rose of the North is a wisdom that opens up and guides us into the new consciousness - Unity Consciousness, and the New Age.

I feel honored to invite you on this intense, powerful and Sacred Journey, a journey far into yourself and into the endless cosmos. I am here to support you, encourage your healing, your awakening and your development. It is a life-changing process.

In Love ♥ ∞
Camilla


 

In Swedish
 

Soulful Man Circle - 21 dagar
- startar 21 januari

Soulful Man är en resa där du nyfiket får utforska och öppna för ditt Sanna Jag och den själsfulla Man Du ÄR. I djupet av din själ, din hara, din kropp och ditt hjärta finner du den renaste kärleken, den djupaste passionen och den sanna maskulina kraften. I kontakt med din djupaste längtan vet du att du är här för att tillsammans ”föda” den nya världen. Du vet att du är här för något "större" som är bortom din kontroll. Genom Soulful Man kommer du i kontakt med din innersta längtan, och får stöd och hjälp att leva den.

 

Att öppna upp för ditt sanna jag


Soulful Man är en resa bortom begränsningar och ”false beliefs” in i den nya tiden och den nya kärleksmedvetenheten. Du är en multidimensionell gudomlig man som är här för att förkroppsliga det heligt maskulina på jorden igen. Något som inte skett på många många år. Den nya feminina energin har stigit och förkroppsligats under de senaste åren. Nu är tiden inne, för den maskulina energin att resa sig. Nu är tiden inne, för honom, att möta och förenas med henne.

Under många tusen år har mänskligheten, både män och kvinnor, glömt bort vilka de verkligen är. De har tappat sin kontakt med sig själva, sin sanna essens, med Gaia (Moder Jord), sin rena sexualitet, sin kropp, sitt heliga hjärta och med Moder Fader Gud.

Många män känner sig förvirrade i dag, de har svårt att rikta sin sexuella energi, svårt att leva i nära och intima relationer, svårt att stanna i sin maskulina närvaro. Många män saknar kontakt med sin sanna maskulina essens, de lever separerade från det feminina, från sitt heliga hjärta, från Gud och från Gaia. De känner sig vilsna över sin plats och position här på jorden vilket leder till en känsla av rotlöshet och avsaknad av meningsfullhet. De saknar kontakt med sitt sanna själssyfte. Detta är för att de har förlorat kontakten med sin sanna maskulina essens, och lever utifrån en sårad maskulin essens. Många män bär djupa sexuella och själsliga sår som gör att de inte lever sin sanna essens. I den nya tiden som nu vaknar så har en sann och ren maskulin energi kommit ner till på jorden för att förkroppsligas. Den maskulina gudomliga energin har nu kommit för att möta den feminina energin och smälta samman i förening.

Förkroppsligandet av denna essens sker genom att öppna upp mannens heliga hjärta, sin hara och lingam och förena dem med mannens själ. Den nya tidens maskulina essens förkroppsligas genom att först komma ”ned på jorden”, hem och in i sin kropp, öppna och expandera sitt heliga hjärta, öppna och aktivera sitt maskulina kraftcenter - sin hara, och hela och läka sitt förlängda hjärta - sin lingam.

I dag lever många män från en icke sann maskulin essens, de har tappat sin kontakt med sin djupaste längtan, lever separerat från sin själ och från Moder Fader Gud. Det är en själsresa genom glömda och gömda platser och "false beliefs", genom djupa sår, illusioner och fragmenterade själsdelar. Det är en resa in i kärlek, närhet och närvaro, en resa hem till din "rena själ", till kärlek, till "remembering", till renhet, till tillit, till surrender, till sanning och in i din sanna kraft. En resa in i förkroppsligande av din inre suveräna Kung.

Det är genom din känslomässiga och själsliga nakenhet som du öppnar och medvetandegör dina skuggor, dina masker, dina sår. Resan genom dessa platser är din öppning till kärlek och ett levande liv. Det är genom din villighet att växa, nyfikenhet på alla platser inom dig, din själsfulla längtan efter förening, ditt mod att våga ta de steg som krävs, din ödmjukhet att omfamna allt som livet serverar och kraft att manifestera din förändring i livet som du förkroppsligar din själsfulla man.
 

En maskulin resa i 21 dagar

21-dagars resan Soulful Man sker genom tre spiraler a´ 7 dagar. Spiralen innehåller dagliga morgon-och kvällsövningar. Det är kraftfulla övningar och daglig träning genom Yoga, kroppsrörelse, guidade meditationer, visualiseringar, reflektionsövningar, andningsövningar, shamanska resor och energiöverföringar.

♥  Spiral 1 - Ditt heliga hjärta - att öppna för kärlek, förlåtelse och glädje
♥  Spiral 2 - Din heliga hara - en resa in i mannens sanna kraft
♥  Spiral 3 - Din heliga lingam - en resa in i mannens heliga sexualitet och njutning

Denna 21-dagars resa är en själsresa där alla övningar du kommer att göra kommer från en kärleks lära - White Rose. En resa djupare in i din maskulina essens görs genom guidade övningar; rörelse, guidade meditationer, självreflektioner & energiöverföringar, som du gör hemma i ditt eget space, och sedan delar dina erfarenheter med andra män i en cirkel on-line. Du kommer få guidning på din själsresa och bli bevittnad av dina medvandrande bröder.

Under hela denna resa är du hållen och guidad av Camilla Åkerström i ett tryggt Wombspace. Vi reser genom kroppen för att öppna för själen och en djupare själsförståelse. Du hittar en pace som passar in i ditt liv. För att resa djupt in i en process är det optimalt med ca 1-1,5 timmes träning varje dag, förutom på vilo -och integreringsdagen som följer varje spiral. Ju mer du lägger in desto mer får du tillbaka. Alla i cirkeln gör en egen individuell själsresa som delas med andra män.

Denna process är en själsresa som förbereder dig att på ett nytt kraftfullt, autentiskt och kärleksfullt sätt ta Din plats i världen. Att från en autentisk plats kunna möta hela dig själv och alla dina relationer.

Från denna närvaro, din autentiska plats, går Du in i dina nära relationer och möter, ser och känner din partner, dina barn, dina bröder, dina systrar, dina vänner, dina föräldrar, dina arbetskamrater och Dig själv. Från en djup och avslappnad plats av att vara Du - en Själsfull Man. En plats där ”hela” du får plats.

Alla övningar och ”teachings” i Soulful Man kommer från The White Rose of the North som är en urgammal lära och visdom i Norden. Den är hållen av ”Brotherhood of the Light”. Nu har tiden kommit för denna lära att återuppstå, åter komma i form och förkroppsligas. Det är en lära om kärlek och helig sexualitet som baseras på den trefaldiga flamman, visdom, kärlek och kraft. The White Rose of the North är en visdom som öppnar upp för och leder oss in i det nya medvetandet – Unity Consciousness, och den nya tiden.

Jag känner mig hedrad över att få bjuda in dig på denna intensiva, kraftfulla och heliga resa, en resa långt in i dig själv och in i oändliga kosmos. Jag finns här för att stödja dig, uppmuntra din healing, ditt uppvaknande och din utveckling. Det är en livsförändrande process.

I Kärlek ♥ ∞
Camilla

Practical information

WHEN: Start December 21st, 2019, at. 9 pm 

WHERE: Wherever you are. The program is online. You need internet to download audiofiles and documents.

COST: Donation. Recommended Investment 600-1200 SEK (€60-120).

SPACE-KEEPER: Camilla Åkerström

SIGN UP: Sign up by paying the donation to PayPal.
www.paypal.me/whiteroseofthenorth

thereafter send a email to
contact@thewhiterose.se

Upon signing up you will receive an email with more information about the content in this process and the spirals. You will also recieve instructions to different excercises and audio-files with meditations.

For more information contact Camilla
camilla@thewhiterose.se or +46-706-613334

 

If you long for more

If you are curious to deepen your journey after this spiral - you are welcome to join the 6-month souljourney - Soulful Man, starting in the beginning of 2019. When you commit to the 6-month journey you will get your donation from the 21-day course taken off the cost.   Read more here!












Vad andra säger om resan

Äntligen öppnar Camilla Åkerström upp cirkeln även för oss män. Det finns ingen jag känner mer tillit till att guidas och hållas av än Camilla i detta arbete. Jag har rest ensam (gått i program) med Camilla under 7 månader. För mig har det varit ovärdeligt vad jag fått av denna vägen och träning med Camilla. Att verkligen göra sitt inre arbete grundligt och noggrant. Att varje dag göra träning och gå djupare i sig själv och allt vad man bär på. Att få hjälp att se och omfamna allt som är förnekat, allt som skriker efter kärlek, allt jag flyr mest ifrån och dömmer i mig själv. Det är för mig den enda vägen. Med Camillas otroligt kärleksfulla hållande och sätt att arbeta på, smälter alla mina masker och försvar. Camilla har tagit och visat platser i mig, som jag aldrig kunnat drömma om som jag är och som jag bär på. Jag är så oändligt tacksam att jag mött Camilla och att jag får gåvan att resa med henne, att hon hjälper mig hitta hem till min själ och till moder fader Gud.
Kan inte rekommendera denna 3 månaders resa mer till dig som längtar och har villighet att göra vad som krävs för att förkroppsliga din maskulina själ 
- Adrian Brorman
 


Anmälan och kontakt

NÄR: Start 21 januari 2019, kl. 21 

VAR: Var du än är. Programmet går på distans. Du behöver ett fungerande internet.

KOSTNAD: Valfri donation. Rekommenderad investering 600-1200 Sek.

​ANMÄLAN: Anmäl dig genom att betala in din donation till Swish 0706-613334, BG 760-6411 eller PayPal.
www.paypal.me/whiteroseofthenorth

Skicka därefter ett mail till contact@thewhiterose.se

TEAM: Camilla Åkerström

När du har registrerat dig kommer du få, via e-post, information om innehållet i denna process och dess olika spiraler. Du kommer också få instruktioner till olika övningar samt ljudfiler som innehåller meditationer som hjälper oss att lära känna vår inre maskulina essens, så var öppen för att ta emot nya känslor, insikter och utmaningar.
 

För dig som längtar efter mer

Om du efter denna spiral längtar efter att fördjupa dig ytterligare är du välkommen till 6-månaders resan Soulful Man som startar i början av 2019 och får då tillgodogöra dig investeringen för denna spiral.
Läs mer om 6-månader Soulful Man här!